REGULAMIN ENJOY FITNESS

REGULAMIN
 

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Klubu Enjoy Fitness, Al. Krakowska 75, 05-090 w Raszynie.
 2. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć tylko osoby, które wykupiły karnet, jednorazowe wejście lub wykupią je po zajęciach, bądź posiadają ważną kartę MultiSport, MultiActive lub FitProfit i FitSport.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach są obowiązane posiadać ważny karnet bądź w przypadku użytkowania kart wymienionych w punkcie 2 okazać instruktorowi lub innemu pracownikowi Klubu dowód tożsamości.
 4. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów lub pod ich opieką. Dotyczy to również systemu zapisów przez internet.
 5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. Płatności za zajęcia dokonuje się gotówką, przelewem na konto (należy mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie przelewu) lub przez operatora szybkich płatności internetowych.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafiku lub instruktora oraz odwołania zajęć w sytuacjach szczególnych. Klub ma jednocześnie obowiązek umożliwić uczestnikom odrobienie zajęć, które przepadły z winy leżącej po stronie Klubu.
 7. Na terenie Klubu obowiązuje strój sportowy i bezwzględnie zmienione, czyste i bezpieczne obuwie sportowe. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się udział w ćwiczeniach bez obuwia sportowego, jednak z zaznaczeniem własnej odpowiedzialności ćwiczącego. Na zajęciach Pole Dance obuwie nie obowiązuje.
 8. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia, picia alkoholu i spożywania środków odurzających.
 9. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 10. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 11. Każdorazowo przed przystąpieniem do ćwiczeń należy poinformować instruktora o ciąży, urazach, kontuzjach i wszelkich istotnych problemach zdrowotnych. Jeśli problem uniemożliwia zapewnienie bezpieczeństwa albo odpowiednich warunków higienicznych innym uczestnikom zajęć prowadzący może odmówić osobie udziału w zajęciach.
 12. W trosce o bezpieczeństwo należy stosować się do uwag instruktora.
 13. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrego zachowania oraz do zachowania czystości w pomieszczeniach Klubu i powszechnie przyjętych norm higieny.
 14. Podczas ćwiczeń na matach klienci obowiązani są do używania ręcznika.
 15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania wyposażenia Klubu. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo.
 16. Osoby ćwiczące, ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych, zobowiązane są do zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do jego używania. W przypadku braku instrukcji przy sprzęcie – informacji udziela personel Klubu. Skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem całkowicie obciążają osobę korzystającą.
 1. Zapisu na zajęcia można dokonać poprzez stronę internetową www.enjoyfitness.pl (preferowana forma) ewentualnie osobiście lub poprzez SMS. Klienci mają wgląd do swoich karnetów po zalogowaniu i mogą zarządzać samodzielnie zapisami i odwołaniem zajęć.
 2. Do zapisu na zajęcia konieczny jest ważny karnet lub w przypadku kart partnerskich – kaucja w wysokości 50 lub 100 zł.
 3. Karnet umożliwia zapisanie na tyle zajęć ile zostało w karnecie. Aby zwiększyć swoje możliwości zapisu na zajęcia trzeba wykupić kolejny karnet. W przypadku nieodwołania zajęć lub odwołania ich po terminie z karnetu pobierane jest jedno wejście.
 4. Kaucja umożliwia samodzielny zapis na zajęcia – ilość zajęć zależy od wysokości kaucji. Kaucja stanowi zabezpieczenie dla Klubu, że zajęcia będą odwoływane w terminie. W przypadku nieodwołania zajęć lub odwołania ich po terminie kaucja jest pomniejszana o kwotę opisaną w cenniku. W przypadku wyczerpania kaucji klient traci możliwość zapisu na zajęcia i może stracić wszystkie swoje rezerwacje. Niewykorzystana kaucja podlega w każdej chwili zwrotowi na prośbę Klienta. Jest to równoznaczne ze zlikwidowaniem konta Klienta.
 5. Wejście jednorazowe upoważniają do skorzystania z jednej godziny zajęć. Ilość zajęć w karnecie odpowiada ilości jednostek zajęciowych, a nie wejść do Klubu.
 6. Rozpoczęty karnet ma ważność 5 tygodni. Rozpoczęcie karnetu liczy się od pierwszego zrealizowanego lub późno anulowanego wejścia, ale maksymalnie 4 miesiące od daty zakupu, przy czym uwzględniane są tygodnie kalendarzowe bez względu na dni wolne od pracy i święta. Karnety prezentowe mają ważność jeden rok. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu po wcześniejszym powiadomieniu o zaistniałej sytuacji, pod warunkiem, że powiadomienie nastąpi w czasie ważności karnetu.
 7. Zajęcia niewykorzystane w okresie ważności karnetu lub odwołane po terminie przepadają. Zgłoszenie nieobecności powinno nastąpić nie później niż do 10 godzin przed zajęciami.
 8. Klub zastrzega sobie prawo do dostosowywania limitów osób ćwiczących do sytuacji epidemiologicznej i w związku z tym usunięcia zapisu Klienta po przekroczeniu ustalonego limitu. Ponieważ limit osób jest w pewnych sytuacjach zmienną dynamiczną (np. jest zależny od przyjęcia szczepienia) limity przedstawione na stronie zapisów mogą nie być adekwatne i w pewnych sytuacjach może być konieczne ich zmniejszenie. Jeśli będzie taka możliwość to decyduje kolejność zapisów i pierwszeństwo mają osoby chodzące długo i regularnie na dane zajęcia. Jest to próba zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osobom ćwiczącym nie zaś próba dyskryminacji. Dane o statusie szczepienia są dobrowolne i jednocześnie wpływają na ilość osób na zajęciach.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku gdy nie zbierze się minimalna liczba osób - dla zajęć Fitness to 5 osób, dla zajęć Pole Dance – 3 osoby.
 10. Klub zastrzega sobie prawo do nagłej zmiany instruktora w sytuacjach wyjątkowych.
 11. Użytkownicy kart partnerskich wymienionych w pkt. 2 mają prawo do korzystania z zajęć fitness bez limitu czasowego w trakcie jednego wejścia. Na zajęcia jogi i pole dance karty nie są akceptowane.
 12. Karnety są imienne i nie można ich odstępować innym osobom. Pracownik Klubu ma prawo prosić o dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do punktualnego przybycia. Osoby spóźnione ponoszą odpowiedzialność za swoją rozgrzewkę. W przypadku niezgłoszonego spóźnienia (SMS) Klub zastrzega sobie możliwość wpuszczenia oczekującego użytkownika w miejsce spóźnionego. Spóźnienie powyżej 15 minut może skutkować niewpuszczeniem na zajęcia.
 14. Czasem Klub może podjąć się organizacji dodatkowych inicjatyw mających cel integracyjny a nie zarobkowy w rodzaju spotkań towarzyskich czy wspólnych wyjść do teatru itp. Może wtedy utworzyć listę chętnych która jest dostępna na tablicy ogłoszeń lub przekazać taką informację przez Facebooka firmowego – osoby zainteresowane mogą zapisać się na tą listę, co jest całkowicie dobrowolne. Jednak jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że taka lista jest dostępna dla innych użytkowników do wglądu i zgadzają się na to. Zawsze jest również możliwość powiadomienia Klubu inną drogą, jeśli osoba nie życzy sobie figurować na takiej liście a chce wziąć udział w wydarzeniu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w sytuacjach innych niż związane z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych.
 1. Osoby korzystające z szatni proszone są o zamykanie swoich rzeczy w szafkach i zabieranie wartościowych rzeczy ze sobą, gdyż Klub nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy i ubrania pozostawione w szatni oraz innych pomieszczeniach Klubu.
 2. Po zakończeniu zajęć osoby korzystające z szatni zobowiązane są do zabrania swoich rzeczy i pozostawienia klucza w szafce. Rzeczy pozostawione w szatni po zakończonych zajęciach będą przetrzymywane przez 2 tygodnie w Klubie a następnie wyrzucane.
 3. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki Klub zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty  w wysokości 30zł.
 4. Klub ma możliwość wynajęcia sali innym podmiotom lub osobom. Strona wynajmująca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób, a także za zniszczenie sprzętu czy wyposażenia Klubu. Klub umożliwia odrabianie niektórych zajęć na zasadzie użyczenia sali bez instruktora w ramach uiszczonej za karnet opłaty. Osobę odrabiającą obowiązują ustalenia jak w przypadku osoby wynajmującej, w szczególności jest zobowiązana do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (rozgrzewka, pozycje bezpieczne) i poszanowania mienia Klubu.
 5. W rażących przypadkach nieprzestrzegania regulaminu Klub zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć bądź odmowy świadczenia usług.
 6. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
 7. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

 

Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od 10.07.2021r.