REGULAMIN ENJOY FITNESS


REGULAMIN
 

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Klubu Enjoy Fitness, Al. Krakowska 75, 05-090 w Raszynie.

 2. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć tylko osoby, które wykupiły karnet, jednorazowe wejście lub wykupią je po zajęciach, bądź posiadają ważną kartę MultiSport, MuliActive lub FitProfit i FitSport.

 3. Osoby uczestniczące w zajęciach są obowiązane okazać instruktorowi lub innemu pracownikowi Klubu ważny karnet bądź dowód tożsamości w przypadku użytkowania kart wymienionych w punkcie 2.

 4. Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów lub pod ich opieką.

 5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. Płatności za zajęcia dokonuje się gotówką i przelewem na konto (należy mieć ze sobą wydrukowane potwierdzenie przelewu).

 6. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafiku lub instruktora oraz odwołania zajęć w sytuacjach szczególnych. Klub ma jednocześnie obowiązek umożliwić uczestnikom odrobienie zajęć, które przepadły z winy leżącej po stronie Klubu.

 7. Na terenie Klubu obowiązuje strój sportowy i bezwzględnie zmienione, czyste i bezpieczne obuwie sportowe. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się udział w ćwiczeniach bez obuwia sportowego, jednak z zaznaczeniem własnej odpowiedzialności ćwiczącego.

 8. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania środków odurzających.

 9. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

 10. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

 11. Każdorazowo przed przystąpieniem do ćwiczeń należy poinformować instruktora o ciąży, urazach, kontuzjach i wszelkich istotnych problemach zdrowotnych. Jeśli problem uniemożliwia zapewnienie bezpieczeństwa albo odpowiednich warunków higienicznych innym uczestnikom zajęć prowadzący może odmówić osobie udziału w zajęciach.

 12. W trosce o bezpieczeństwo należy stosować się do uwag instruktora.

 13. Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad dobrego zachowania oraz do zachowania czystości w pomieszczeniach Klubu i powszechnie przyjętych norm higieny.

 14. Podczas ćwiczeń na matach klienci obowiązani są do używania ręcznika.

 15. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do poszanowania wyposażenia Klubu. Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient będzie odpowiadał prawnie lub finansowo.

 16. Osoby ćwiczące, ze względu na bezpieczeństwo swoje i innych, zobowiązane są do zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu przed przystąpieniem do jego używania. W przypadku braku instrukcji przy sprzęcie – informacji udziela personel Klubu. Skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem całkowicie obciążają osobę korzystającą.

 17. Karnety są imienne i nie można ich odstępować innym osobom. Pracownik Klubu ma prawo prosić o dowód osobisty bądź inny dokument ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości.

 18. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie, tj do dnia poprzedzającego następnego miesiąca licząc od dnia pierwszych zajęć, bez względu na wypadające dni wolne od pracy i święta. W przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu po wcześniejszym powiadomieniu o zaistniałej sytuacji, pod warunkiem, że powiadomienie nastąpi w czasie ważności karnetu.

 19. Niewykorzystane zajęcia przepadają.

 20. Utrata karnetu powoduje brak możliwości wystawienia duplikatu i odzyskania niewykorzystanych zajęć.

 21. W przypadku braku karnetu klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości jednorazowego wejścia. Opłata ta zostanie mu zwrócona po okazaniu ważnego karnetu.

 22. Dla ułatwienia Klienci Enjoy Fitness mogą zostawić swoje karnety w wyznaczonym do tego miejscu. Jednocześnie akceptują fakt, że ich imię i nazwisko oraz dane widoczne na karnecie będą dostępne dla innych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione karnety. Karnety po terminie ważności będą przez Klub usuwane.

 23. Karnet nie gwarantuje rezerwacji miejsca na określone zajęcia, gdyż Klub nie prowadzi zapisów. O uczestnictwie w zajęciach decydować będzie kolejność przyjścia. Osoby ćwiczące zobowiązane są do przyjścia na zajęcia min. 10 minut przed ich rozpoczęciem. Osoby spóźnione mogą nie dostać się na zajęcia.

 24. W przypadku zajęć w których chętnych będzie więcej niż miejsc, i taka sytuacja powtórzy się dwukrotnie, utworzona zostanie grupa zamknięta, którą obowiązywać będą zapisy i odwoływanie zajęć.

 25. W trakcie zapisów będą pobierane od uczestników następujące dane: imię, nazwisko i nr telefonu, ewentualnie adres mailowy. Wszystkie dane będą używane wyłącznie w związku z organizacją zajęć i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych, choć jest dobrowolne, jest warunkiem koniecznym dla umożliwienia zapisu. Klient zawsze ma możliwość podania swoich danych bezpośrednio organizatorowi zajęć z zastrzeżeniem, że nie życzy sobie by inni mieli w nie wgląd. Osoba podająca dane ma prawo do ich weryfikacji oraz może poprosić o usunięcie ich w każdej chwili.

 26. Czasem zapisy będą odbywać się w formie listy wywieszonej na tablicy ogłoszeń, albo listy na stronie Facebookowej Klubu do której uczestnicy będą mogli się dopisywać ale która będzie widoczna dla innych. Osoba może zawsze podać dane bezpośrednio właścicielowi Klubu.

 27. Zasady stosowane podczas zapisów na zajęcia będą obowiązywać również w przypadku organizowania przez Klub dodatkowych inicjatyw mających cel integracyjny a nie zarobkowy, w rodzaju spotkań towarzyskich czy wspólnych wyjść do teatru itp. Klub nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w sytuacjach innych niż związane z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych.

 28. Pierwszeństwo podczas zapisów mają osoby, które najdłużej (i regularnie) uczestniczą w danych zajęciach i osoby najdłużej związane z klubem. W następnej kolejności obowiązuje kolejność zapisywania.

 29. Niezgłoszone nieobecności w przypadku zajęć objętych rezerwacją powodują utratę prawa do odrobienia zajęć i przepadają. Zgłoszenie nieobecności w przypadku zajęć popołudniowych powinno nastąpić nie później niż do godziny 15.00 w dniu w którym odbywają się zajęcia lub w przypadku zajęć porannych – do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym zajęcia.

 30. Rezerwacji i zgłoszenia nieobecności można dokonać telefonicznie, sms-em albo osobiście.

 31. Użytkownicy kart wymienionych w pkt. 2 mają prawo do rezerwacji 3 zajęć w tygodniu objętych zapisami. Za każde rezerwowane zajęcia pobierana jest kaucja w wysokości jednorazowej wejściówki, która jest zwracana w przypadku rezygnacji, bądź zniesienia zapisów na zajęcia. W przypadku nieodowołania zajęć kaucja przepada i jeśli do następnych zajęć nie nastąpi wpłata nowej kaucji osoba jest wykreślana z listy.

 32. Użytkownicy kart partnerskich wymienionych w pkt. 2 mają prawo do korzystania z zajęć fitness bez limitu czasowego w trakcie jednego wejścia. Na zajęcia jogi i pole dance karty nie są akceptowane.

 33. Wejście jednorazowe upoważniają do skorzystania z jednej godziny zajęć. Ilość zajęć w karnecie odpowiada ilości jednostek zajęciowych, a nie wejść do Klubu.

 34. Osoby korzystające z szatni proszone są o zamykanie swoich rzeczy w szafkach i zabieranie wartościowych rzeczy ze sobą, gdyż Klub nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy i ubrania pozostawione w szatni oraz innych pomieszczeniach Klubu.

 35. Po zakończeniu zajęć osoby korzystające z szatni zobowiązane są do zabrania swoich rzeczy i pozostawienia klucza w szafce. Rzeczy pozostawione w szatni po zakończonych zajęciach będą przetrzymywane przez 2 tygodnie w Klubie a następnie wyrzucane.

 36. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki Klub zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 30zł.

 37. Klub ma możliwość wynajęcia sali innym podmiotom lub osobom. Strona wynajmująca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób, a także za zniszczenie sprzętu czy wyposażenia Klubu. Klub umożliwia odrabianie niektórych zajęć na zasadzie użyczenia sali bez instruktora w ramach uiszczonej za karnet opłaty. Osobę odrabiającą obowiązują ustalenia jak w przypadku osoby wynajmującej, w szczególności jest zobowiązana do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (rozgrzewka, pozycje bezpieczne) i poszanowania mienia Klubu.

 38. W rażących przypadkach nieprzestrzegania regulaminu Klub zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestnika z zajęć bądź odmowy świadczenia usług.

 39. Udział w ćwiczeniach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 40. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.


Regulamin w obecnym brzmieniu obowiązuje od 26.04.2019 r.